MVO nieuws

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Hoe hebben organisaties MVO verankerd binnen hun organisatie?

Hago en Rotterdam Ahoy geven jeugd de toekomst met TOP Academie

CBRE en Hago zetten 3D-printer in voor hergebruik plastic bij financiële dienstverlener

Zadkine Startcollege: MVO in de praktijk

Mens belangrijker dan milieu in mvo schoonmaakbedrijven

Aanbestedingen en Europese labels zijn grootste struikelblokken in mvo schoonmaak

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler

 


Hago en Rotterdam Ahoy geven jeugd de toekomst met TOP Academie

De jeugd heeft de toekomst, toch? Daarom werkt Hago al een paar jaar met de TOP Academie, om leerlingen al werkend een kans te bieden op een mooi diploma én mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Rotterdam Ahoy

Hago’s locatiemanager Jacco Sondaar heeft dit project, in samenwerking met Learn2Work, uitgebreid naar Rotterdam Ahoy. “Leerlingen van Albeda MBO uit Rotterdam hebben zich opgegeven voor een klas in de TOP Academie. Zes van hen hebben gekozen voor de opleiding tot schoonmaker in Rotterdam Ahoy. Ze zijn op maandag 24 september begonnen en ik begeleid ze samen met mijn collega Quincy Amasia en docenten van school. Zo combineren ze theorie en praktijk dagelijks op locatie.” Een heel jaar werken ze bij een opdrachtgever waar Hago erg trots op is, in een omgeving waar anderen ongetwijfeld heimelijk een beetje jaloers op zijn.

Echte kansen

TOP Academie is een initiatief van Learn2Work en geeft jongeren de kans op werk door ze een opleiding als facilitair medewerker te geven. Hago en TOP Academie Rotterdam zorgen voor leer-werkplekken in de richting Facilitair én nemen de studenten uiteindelijk aan als ze aan het eind van hun opleiding voldoen aan de standaard van de hedendaagse schoonmaker en zelf graag willen blijven werken. Echte kansen dus, om te zorgen dat jongeren niet buiten de boot hoeven te vallen. TOP Academie is er voor leerlingen met MBO1-niveau. Voor vluchtelingen die nog onvoldoende Nederlands spreken en voor uitvallers op het middelbaar onderwijs, bijvoorbeeld. Voor mensen met een indicatie die ze deel maakt van de Participatiewet. Ons doel is om ze daar uit te halen en samen met TOP Academie krijgen we het voor elkaar, in Ahoy.

Divers werk

Ook Rotterdam Ahoy spint garen bij het project. Manager Facility Services Corine Dijkhuizen: “Leerlingen kregen een rondleiding door Ahoy van Jacco en Quincy, om ze te laten zien hoe divers de werkzaamheden hier precies zijn. Ieder dag is verschillend, met een grote diversiteit aan evenementen. Die afwisseling is natuurlijk erg leerzaam. Rotterdam Ahoy is erg blij met de vaste kern schoonmakers van Hago. We hebben er alle vertrouwen in dat dit project ook wat toppers oplevert voor de toekomst.”

Hago gelooft in kansen. We geloven in mensen. Samen met TOP Academie en Rotterdam Ahoy maken we ons ideaal nu nog meer waar. Op de toekomst!


CBRE en Hago zetten 3D-printer in voor hergebruik plastic bij financiële dienstverlener

CBRE en Hago werken al jaren samen aan duurzaam schoon bij hun klant in de financiële dienstverlening. Dan is het niet meer dan logisch dat CBRE en Hago een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van deze dienstverlener, dat op 17 september 2018 een project startte om de 2.700 kilo plastic en 98.000 kilo restafval per jaar op de Nederlandse kantoren aanzienlijk te verminderen.

Reizende 3D-printer

Als pilot van dit project reist een door Hago ontwikkelde prullenbak met een 3D-printer door het land. Medewerkers gooien er hun plastic in weg. De Hago 3D-printer print, doorlopend onder andere badges die intern gebruikt worden. Op deze manier hergebruikt de klant plastic afval en heeft de opdrachtgever van partners CBRE en Hago badges met een goed verhaal. De 3D-printer staat tot en met week 44 wekelijks op een andere etage van het kantoor in Amsterdam. Daarna reist de duurzame machine door het land langs andere locaties. Hago is bijzonder trots op het feit dat CBRE en de opdrachtgever dit ontwerp hebben omarmd. De 3D-printer past helemaal bij Hago’s gedachte dat afval bestaat uit grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Het is direct ook een mooi voorbeeld van het duurzame partnerschap van de financiële dienstverlener, CBRE en Hago.

Hago en Returnity

Hago is een onderdeel van Vebego. Vebego’s jongste start-up, Returnity (2016), werkt aan circulariteit. Restafval bestaat niet meer. Restwaarde wel. Afvalstromen krijgen een tweede leven, waar mogelijk direct op locatie. Hago’s duurzame bedrijfsvoering is gestoeld op een aantal van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met Returnity sluit Hago, in dit geval samen met CBRE en de klant, naadloos aan op sustainable development goal #12: responsible consumption and production.


Zadkine Startcollege: MVO in de praktijk

Veel jongeren bereiken een middelbare beroepsopleiding (mbo) niet. Geen diploma op het voortgezet onderwijs of privéproblemen zijn vaak oorzaken. Geen diploma betekent tegenwoordig vaak: geen baan. Daarom kent Nederland sinds enige jaren het Entreeonderwijs: een opleiding op het mbo-niveau (niveau 1) dat toe leidt tot reguliere mbo-studies of eventueel een betaalde baan. Gom en Zadkine Startcollege vullen dit succesvol samen in.

Jongeren volgen de Entree Werk opleiding Assistent dienstverlening Na een theoretische introductie op school (10 weken) lopen zij vervolgens driekwart jaar stage bij Gom-opdrachtgevers, met een rayonleider van Gom als praktijkbegeleider. Gom-medewerkers verzorgen als gastdocent een stuk opleiding van de studenten, zoals de Basis Opleiding Schoonmaak. Na afronding van het jaar krijgen de studenten het diploma Entreeopleiding mbo niveau 1.

De doelen

  • Het vergroten van de kansen voor de doelgroep met een achterstand tot de arbeidsmarkt en daarmee een kansrijke toekomst voor iedereen.
  • Onderwijs en arbeidsmarkt beter laten aansluiten door praktijkgericht onderwijs in nauwe samenwerking met Gom als bedrijf en Zadkine Startcollege als onderwijsinstelling. Gom maakt niet alleen schoon waardoor we een excellente leeromgeving creëren, maar we voegen ook waarde toe aan het onderwijs door studenten zelf op te leiden, deels in de klas en voor een groot deel in de praktijk bij onze opdrachtgevers, zoals Blijdorp, het Sint Franciscus ziekenhuis et cetera.
  • De instroom van goed opgeleide medewerkers verhogen door zelf bij te dragen aan goed onderwijs.
  • Het verbeteren van het imago van het schoonmaakvak.

Waarom doet Gom dit?

Deze sociale verantwoordelijkheid nemen past binnen de missie van Gom Onderwijs: bijdragen aan excellente leeromgeving. Gom faciliteert onderwijsinstellingen, met als ambitie om op alle niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (1 t/m 4) passende lesmodules aan te bieden.

Wat zijn de resultaten? (mutual benefit)

Van de eerste twee lichtingen van in totaal 32 studenten hebben er 30 de niveau-1 opleiding afgerond. Ter vergelijking: uitval in reguliere klassen (zonder Gom klas) bedraagt ca 40-50%. Het toekomstperspectief, de real life leeromgeving én baangaranties stimuleren: het succes met Zadkine Startcollege is inmiddels aanleiding om het project ook aan andere onderwijsinstellingen, zoals het Friesland College aan te bieden.

Mens belangrijker dan milieu in mvo schoonmaakbedrijven

Ook dit jaar heeft Service Management weer onderzocht hoe de schoonmaakbranche ervoor staat op het gebied van mvo. Vragen als ‘Hoe zien schoonmaakbedrijven mvo?’ en ‘wat betekent mvo voor schoonmaakbedrijven, hun klanten en leveranciers?’ stonden centraal in het mvo schoonmaak-onderzoek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO, of voluit maatschappelijk verantwoord ondernemen, draait er vooral om dat bedrijven niet meer alleen rekening houden met winst. Ze moeten zich juist meer gaan focussen op het milieu en haar werknemers. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen of het zorgen voor (meer) diversiteit onder het personeel.

Mens of milieu centraal in mvo?

Op de vraag waar mvo vooral betrekking op heeft, kwam naar voren dat voor schoonmaakbedrijven de mens de hoofdrol speelt in het mvo-beleid (47 procent). Het milieu komt op de tweede plaats met 27 procent. Bij de leveranciers van schoonmaakbedrijven daarentegen, is juist het milieu het primaire onderwerp (41 procent). Opvallend is wel dat dat het verschil tussen schoonmaakbedrijven en hun leveranciers op dit gebied kleiner is geworden de afgelopen jaren. Voorheen legden schoonmaakbedrijven meer accent op de mens (66 procent in 2016) en de leveranciers meer accent op het milieu (48 procent in 2016).

Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aannemen populairste mvo-invulling

Maar hoe geven schoonmaakbedrijven eigenlijk praktische invulling aan deze mvo-betrekkingen? Aan de menselijke kant van mvo wordt er vooral aandacht besteed aan het aannemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt (67 procent). Daarnaast wordt er ook veel tijd besteed aan het creëren en behouden van diversiteit in leeftijd, cultuur en achtergrond (64 procent). Ook opleidingen in de schoonmaak (53 procent) en het stimuleren van vitaliteit (51 procent) zijn belangrijke invullingen. Op het gebied van milieu wordt vooral invulling gegeven door energiebesparingsmaatregelen (75 procent) en aan maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen (75 procent).

Toekomstbeeld mvo schoonmaak

De respondenten die aan het onderzoek hebben mee gewerkt, werden ook gevraagd naar hun toekomstplannen op het gebied van mvo. Daaruit bleek dat veruit de meeste bedrijven meer en hogere mvo-eisen willen gaan stellen aan leveranciers. Daarentegen behoort het sponsoren van goede doelen voor meeste respondenten juist niet tot de toekomstplannen.

Aanbestedingen en Europese labels zijn grootste struikelblokken in mvo schoonmaak

Ook dit jaar heeft Service Management weer onderzocht hoe de schoonmaakbranche ervoor staat op het gebied van mvo. Vragen als ‘Hoe zien schoonmaakbedrijven mvo?’ en ‘wat betekent mvo voor schoonmaakbedrijven, hun klanten en leveranciers?’ stonden centraal in het mvo schoonmaak-onderzoek. Maar ook: ‘wat zijn de grootste struikelblokken?’ en ‘waar heeft uw bedrijf meer behoefte aan om mvo te kunnen bedrijven?’

Uit het onderzoek blijkt dat aanbestedingen en de verschillen tussen Europese labels de meeste vragen oproepen bij schoonmaakbedrijven. Daarnaast bleek dat de bedrijven vooral behoefte hebben aan tijd en kennis om de mvo-doelstellingen te kunnen behalen.

Europese labels en schoonmaak keurmerken blijken lastig

Het bedrijven van mvo gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo geeft 52 procent van de respondenten aan moeite te hebben met de verschillen tussen de diverse Europese labels. Op de vraag welk milieukenmerk in de schoonmaak de voorkeur heeft, worden het Europees Ecolabel (19 procent) en ISO 14001 (17 procent) het meest genoemd. Opmerkelijk is dat ruim een kwart van de ondervraagde respondenten (27 procent) geen keurmerk kon noemen.

Aanbesteding behoorlijk struikelblok

De aanbestedingen vormen ook een behoorlijk struikelblok op het gebied van mvo. Ruim de helft (51 procent) is het eens met de stelling dat er te veel verschillen zijn in de criteria over mvo in aanbestedingen. Ook geven veel deelnemers (38 procent) aan dat de vragen en eisen over mvo in aanbestedingen erg onduidelijk zijn. Daarnaast is ruim een kwart (28 procent) van mening dat er niet naar de juiste informatie over mvo wordt gevraagd in aanbestedingen.

Verdere problemen: controle op greenwashing en beschikken over voldoende mensen en middelen

Verder is de stijging in 2017 van het aantal mensen dat aangeeft moeite te hebben met (gebrek aan) controle op ‘greenwashing’ opvallend. Vorig jaar had nog maar 16 procent hier last van, dit jaar is dat gestegen naar 27 procent. Verdere problemen zijn het niet hebben van voldoende mensen/middelen om dit professioneel op te pakken (28 procent) en het gebrek aan een duidelijke visie en verantwoordelijkheid in het bedrijf (26 procent).

Kennis en tijd belangrijkste benodigdheden

Waar hebben de organisaties de meeste behoefte aan om mvo te kunnen bedrijven? Net als vorig jaar zijn tijd (54 procent) en kennis (48 procent) de belangrijkste factoren die nodig zijn voor het behalen van mvo-doelstellingen, zo blijkt uit het onderzoek. Informatie (32 procent) lijkt minder nodig te zijn dan vorig jaar (39 procent). Slecht 21 procent geeft aan overheidssteun nodig te hebben. Het is de afgelopen jaren voor de meeste respondenten steeds gebruikelijker geworden om advies en informatie over mvo in te winnen. Maar liefst 83 procent geeft aan dit jaar informatie te hebben vergaard, waar vooral het internet (68 procent) en sociale media (49 procent) populaire bronnen voor zijn

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) leidt niet alleen tot een beter milieu en gelukkigere medewerkers, het leidt ook tot loyalere klanten. De loyaliteit van klanten – gemeten aan het percentage dat na twee jaar nog steeds klant is – ligt 7% hoger bij bedrijven die in de ogen van hun klanten een grotere maatschappelijke bijdrage leveren.

Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en data-analysebureau MIcompany. ‘Onze bevindingen zijn van belang omdat wij aantonen dat nobele overtuigingen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen hand in hand kunnen gaan met financiële motieven’, zegt dr. Jenny van Doorn, universitair hoofddocent aan de RUG.

Houding van klanten wordt positief beïnvloed door mvo

Van Doorn, Marjolein Onrust, hoogleraar Peter Verhoef (RUG) en Marnix Bügel (MIcompany) analyseerden de waardering van klanten voor mvo-initiatieven van 93 merken uit 18 sectoren en vergeleken die waardering met het koopgedrag twee jaar later. Voor alle onderzochte bedrijven hebben de investeringen in mvo een indirect positief effect op de loyaliteit van klanten. ‘We zien dat de houding van klanten ten opzichte van de maatschappelijk verantwoorde bedrijven onbewust positief wordt beïnvloed’, zegt Van Doorn.

Innovatieve bedrijven profiteren het meest

Bij innovatieve ondernemingen treedt daarnaast een extra, direct effect van mvo op, waardoor investeringen in zogenoemde ‘doing good’-initiatieven voor die groep zelfs een 12% hogere klantloyaliteit tot gevolg hebben. Van Doorn: ‘In de ogen van klanten leiden investeringen in ‘doing good’ bij innovatieve bedrijven ook tot betere dienstverlening of producten.
Ook bedrijven met een met lage naamsbekendheid profiteren extra van mvo-initiatieven, stelt Van Doorn. ‘Zij hebben meer te winnen. Dergelijke bedrijven kunnen zich met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beter onderscheiden in de markt.’

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.